Terms of service

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor Ginger & Ginger BV

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 Alle leveringen van GINGER & GINGER BV zijn onderworpen aan huidige voorwaarden.

1.2. Het feit dat één van de partijen één van de door huidige voorwaarden toegekende rechten niet uitoefent, impliceert niet dat deze partij afziet om zich op zulk recht in de toekomst te beroepen.

2. LEVERING

2.1. Behoudens andersluidend beding gebeuren de leveringen franco op het gevraagde leveradres. De klant zal de nodige voorzieningen treffen om de bestelde producten te ontvangen. GINGER & GINGER BV zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade of verlies, voortvloeiend uit de onmogelijkheid of laattijdigheid van levering ingevolge van omstandigheden buiten haar wil, bv. weersomstandigheden, staking, motorpech, staking van bevoorrading.

2.2. Bij elke levering zal door de klant een ontvangstdocument ondertekend worden.

2.3. De klant zal zo snel mogelijk na levering GINGER & GINGER BV schriftelijk op de hoogte stellen betreffende mogelijke gebreken in de geleverde producten. Bij gebreke aan enige schriftelijke melding binnen de vierentwintig uur na levering, wordt de klant geacht de producten aanvaard te hebben en kunnen zij niet vervangen of terugbetaald worden.

3. PRODUCT

3.1. GINGER & GINGER BV waarborgt geen bijzondere gezondheids- of dieet vereisten of doelen van de geleverde producten. Terwijl de website en andere informatie door GINGER & GINGER BV ter beschikking gesteld aan de klant algemene informatie voorziet wat betreft gezondheid en voeding, kan deze informatie geenszins gelijkgesteld worden met een medisch advies en is zij niet afgesteld op de bijzondere behoefte van iedere individuele eindgebruiker.

3.2.Bepaalde producten van GINGER & GINGER BV zijn mogelijks niet geschikt voor zwangere vrouwen of personen onder medicatie of met een medische aandoening, zodat voorafgaandelijk advies van de behandelend geneesheer desbetreffend aangewezen is.

3.3. De geleverde producten worden geproduceerd in een keuken waarin mogelijks noten aanwezig zijn. Door kennisname van huidige voorwaarden van GINGER & GINGER BV erkent de klant dat GINGER & GINGER BV niet aansprakelijk kan gesteld worden voor enige reactie van de eindgebruiker op noten of andere ingrediënten.

4. PRIJZEN

4.1.De prijzen van de aangeboden producten en diensten zijn aangegeven in euro’s, incl. BTW en exclusief transportkosten en/of andere belastingen of heffingen, tenzij anders vemeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2. GINGER & GINGER BV is gerechtigd om de bovengenoemde prijzen te actualiseren om eventuele stijging van de kosten van de producten te weerspiegelen.

5. AANSPRAKELIJKHEID

GINGER & GINGER BV is in verband met de door haar geleverde producten of materiaal nooit aansprakelijk voor enige schade van de klant, tenzij sprake is van bedrog of eigen opzet in hoofde van GINGER & GINGER BV, in welk geval de maximale schadevergoeding door GINGER & GINGER BV verschuldigd nimmer de factuurwaarde van het door haar geleverde schadeverwekkend product of materiaal zal overtreffen. Hoe dan ook is GINGER & GINGER BV nooit aansprakelijk voor gevolgschade en derhalve ook niet gehouden tot vergoeding van onder meer bedrijfsschade, winstderving, schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens de klant.

6. INTELLECTUELE EIGENDOM

6.1.De inhoud van de website en app (inhoudend maar niet beperkt tot de tekst, afbeeldingen en informatie) van GINGER & GINGER BV is beschermd door het auteursrecht en andere toepasselijke intellectuele eigendomsrechten. De inhoud van de website of de materialen mag niet gereproduceerd, gewijzigd, gekopieerd of verdeeld worden of voor commerciële doeleinden gebruikt worden zonder uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van GINGER & GINGER BV.

7. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

De contractuele relatie tussen GINGER & GINGER BV en de klant wordt beheerst door het Belgisch Recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd